Designelmélet MA

Mucsi Réka Katalin

témavezető
Horányi Attila
szakdolgozati konzulens
Zwickl András
szakdolgozat
Az Álommásolatok mint kognitív film vizsgálata Erdély Miklós művészetelméleti írásai tükrében
Az Álommásolatok ismeretelméleti megközelítéseinek és fogásainak kutatásakor figyelmünket Erdélynek a kognitív filmről írt elképzelései, és az Álommásolatok előkészületeiként értelmezhető, valamint ugyanannak értékeléseként megfogalmazott gondolatai irányítják a montázsszerkesztésre. A mű sűrű leírása segít azonosítanunk a film főbb szerkesztési elveit, amelyek az álommunka elaborációs funkcióival megfeleltetve a filmet mint egy álmot teszik vizsgálhatóvá számunkra. Ebben az álomban a tartalmi és technikai ismétlődéseket a szereplők álommásolatai sorozatában és az eseményszintű valamint vágástechnikai szekvenciák visszatérésének egymást támogató kifejezéseiben érjük tetten. Megfigyeljük, hogy az olyan ismétlési módok, mint a másolás és a tükrözés – a tudattalan és tudatos, a szubjektív és társas, meg a kép és beszéd közti átjárás nehézségével, információveszteséggel valamint az emberi tévedhetőséggel, kiszolgáltatottsággal és pszichével szembesítve – az elbizonytalanodás, zavar, meghasonulás, tagadás és jelentéskioltás reakcióit hozzák olyan kognitív tapasztalatok felé kaput nyitva, mint az átélés, együttérzés, törvényszerűségek felismerése, identitáskeresés, önvizsgálat, önismeret, öntudat .... A film dokumentumjellegével kapcsolatban megállapítjuk, hogy a kísérlet hitelének megalapozásával annak fókuszát a nézőre is kiterjeszti. E megfigyelések rávezetnek, hogy a filmrendező kutatása egyszerre irányul az emberi psziché és a film – filmforgatás, vágás, vetítés és ezek dialektikus együttműködtetése esetén – mint laboratórium és mint adathordozó felület megismerésére. Megértjük, hogy Erdély kísérlete sikerének mutatója az a végső belátás, amelyet alanyai tudatában állapotkommunikációval és jelentéskioltással idéz elő a körülmények megteremtése és a nyersanyag manipulálása által érvényesített montázselvekkel élve. A tapasztalatokat egy kiállítás tervében alkalmazzuk, amely az Álommásolatoknak a dolgozatban feltárt működését Erdély más műveivel és a látogatókkal folytatott elméleti és gyakorlati dialógusban (interakcióban), végső soron jelentéskioltással és állapotkommunikációval teszi átláthatóvá.