Bolla Szilvia Alexandra

Fotográfia MA

témavezető Szalontai Ábel

szakdolgozat
Szakdolgozatom célja a fénykép létmódjának és kifejezetten duális természetének, azaz egyszerre képi és tárgyi mivoltának tanulmányozása. Továbbá a fotográfia anyagszerű és térbeli kiterjesztésére való alkotói igény, ezáltal a fotó-tárgyak megjelenésének vizsgálata ontológiai megközelítésből. Tézisem a fotó-tárgyak szempontjából releváns, a fénykép ontológiájával foglalkozó részben kanonikus, részben az elmúlt húsz évben született elméleteket hasonlítja össze. Emellett a fotografikus valóság, a fénykép tárgyi és anyagi természete, valamint reprezentációs és absztraháló szerepén keresztül a fotó-tárgyak ok-okozati összefüggéseire világít rá. A fénykép analóg és fizikai létformái mellett a digitális környzeteben vizsgált fotó mivolta is elemzésre kerül. Ennek függvényében az eredetiség és a sokszorosíthatóság kérdései, ezáltal különböző fotó-onológiai transzformációk magyarázata kap hansúlyt. Végül olyan alkotók képzőművészeti stratégiáit vizsgálom, mint Liz Deschenes, Wolfgang Tillmans és Rachel de Joode, amelyek egyben demonstrálják a fotó-tárgyak létezését mint a fotográfia, a szobrászat és az installáció közötti határterület.

szakdolgozat konzulensSzentpéteri Márton

mestermunka
Light becoming objects című diplomamunkámban a fénykép létmódját vizsgálom, melynek érdekében figyelmem anyagszerűségére és a létrejöttét meghatározó eljárásokra irányul. Így olyan alaptényezői kapnak hangsúlyt, mint a fény és a színes fényérzékeny felület. Munkám kiindulópontja a kamera nélkül készült analóg fotografikus kép, azaz a technikai értelemben vett luminogram. Ekképpen egy fényjelenség, vagy fényképződmény lenyomataira is fényképként tekinthetünk. A színes fényérzékeny felületeken a szubtraktív színkeverés által létrehozott színmezők a Fujicolor Crystal Archive előhívatlan fotópapír kék színe és a bőrszín spektrumainak találkozását ábrázolják. Ez az analógia a két fényérzékeny felület közötti taktilis kapcsolatra utal. Ezáltal a digitális diszkrét egységekre emlékeztető, falra installált luminogramok a plexiüveg hordozókon található színátmenetek felnagyított részei. Az installációt alkotó videó koncepcióm virtuális síkon megjelenített lenyomata, amelyet narráció kísér.

mestermunka konzulensKudász Gábor Arion