Regős Benedek

Fotográfia MA

szakdolgozat

Képi valóságkonstrukciók és hatásmechanizmusuk a fényképek és a térképek összefüggéseiben

Szakdolgozatomban a fényképek és a térképek médiumának összefüggéseit vizsgálom felépítésük és hatásmechanizmusuk szempontjából. Hogyan jelenítik meg a természetet, és erre a képre milyen társadalmi konstrukciók rakódnak? Mi a közös az általuk felkínált információban? Mit mutatnak meg, és mit hallgatnak el, és ezáltal hogyan befolyásolják tudatunkat, elképzeléseinket és vágyainkat, tehát tetteinket és viselkedésünket? Az analógiák és különbségek megtalálásával a fotografikus képhez való viszonyunk háttérbe szorult aspektusainak és a fényképek jelszerekeztének feltérképezésére teszek kísérletet.

konzulens

Horányi Attila

mestermunka

Szerkezet

Úgy tűnik, továbbra is él az a tévképzet, mely a fényképet valamiféle „világra néző ablaknak” tekinti, megfeledkezve valódi, jelekbe kódolt természetéről. Ez a félreértés akkor válik visszássá, ha a fényképet a valóság hiteles referenciájának tekinti és az általa keltett mítoszok alapján világképet formál. Munkámban e tévképzet kialakulásának okait vizsgálom a fénykép strukturális természetén keresztül. Ebben a kontextusban a kulisszák építészeti szituációja a fotografikus kép felépítésének és működési mechanizmusának analógiájaként jelenik meg, vizuális és gondolati asszociációk hálózatában.

konzulens

Kudász Gábor Arion

témavezető

Gulyás Miklós