Suba-Faluvégi Szilárd

Építőművész MA
témavezető
Csomay Zsófia
mestermunka

KÉKTÓ PUSZTA

Regeneratív tangazdaság és pásztoriskola

A mestermunkámban ártér-rehabilitációval, mint az Alföld klímaadaptációjának lehetséges eszközével foglalkoztam. A naiv utópia kidolgozása helyett, a jelenleginél ideálisabb, reziliensebb tájhoz való eljutás folyamatát vizsgáltam, illetve ennek tanulságait használtam fel a programalkotásban. A tervben társdiszciplínák bevonásával egy kísérleti tangazdaság felállítására és programjára teszek javaslatot Hódmezővásárhely térségének egykori vizes élőhelye, Kéktó puszta rehabilitálásán keresztül.
mestermunka konzulens
Guba Sándor
mestermunka opponens
Nagy Mercédesz Erika
szakdolgozat

Ártér-rehabilitáció

A Tisza-ártéri élőhely-rehabilitáció és vidékfejlesztés lehetőségei az ökológiai válság tükrében

A dolgozatban az ártér rehabilitációt, mint klímaadaptációs környezetalakítási mód témakörét-járom körül téri, időbeli és történeti alakulásának vizsgálatával; kiemelt figyelmet fordítva a természetvédelem és mezőgazdaság kapcsolódásaira és ezen keresztül a vidékfejlesztésben rejlő lehetőségekre. A mestermunkám előtanulmányaként ennek a komplex témának az átfogó megismerése és bemutatása volt a célom, mindvégig a releváns problémafelvetést, program és helyszín megtalálását szem előtt tartva. A kutatás során fontos volt, hogy különböző diszciplínák szakembereivel konzultálhattam, akik segítettek eligazodni az összetett és még nem kikristályosodott elméletek, és koncepciók sűrűjében. A konklúzió is tulajdonképpen ez lett: olyan tájkísérletekre és mintagazdaságok létrehozására lenne szükség, amiknél a gyakorlatban kísérletezhetik ki ezt a jelenlegitől merőben eltérő rendszert. Bár a dolgozat a szigorúan vett építész diszciplínától távoli területekkel foglalkozik, mégis implicit módon a szakma definiálásáról, szerepéről, határairól is szól, amennyiben az építészetet tágan értelmezve környezetalakítási gyakorlatnak vagy egy hely minőségének a tudatos megváltoztatásaként értelmezzük.
szakdolgozati konzulens
Haba Péter
szakdolgozati opponens
Jakabfi-Kovács Boglárka