Asztalos-Balásy Paula

Tervezőgrafika MA
témavezető
Nagy István
mestermunka

To bed, to bed, to bed

Mestermunkám az otthon, otthontalanság, útonlét fogalmait járja körül. Munkám középpontjában az otthon és annak kényszerű elhagyása, a köztes létek és életállapotok problémája áll, ami érinti az útonlétet, a haladást, a fejlődést, az idegen terek kényszerű megközelítését, a hiányt, és végül az újbóli otthonra találás vágyát. Inspirációként Vilèm Flusser Az ágy című filozófiai esszéjét veszem alapul. Megidézve Flussert, létezésünk az otthonhoz kötött, ennek az otthonnak a leképezése pedig az ágy. Ehhez a tárgyhoz és helyszínhez különböző életesemények kapcsolódnak, amelyek a következők: születés, olvasás, álom, szerelem, álmatlanság, betegség, halál. Az útonlétre konkrétumként és metaforaként is tekintek. Ennek az útonlétnek a vizuális kifejezési eszközeit keresem kollektív és általam teremtett szimbólumokkal. Így válik az otthon és a létezés metaforájává a párna, melyen az adott életszakaszokat a hozzájuk rendelt fogalmak idézik meg. Ezeket a szavakat sajátos, egyedileg tervezett tipográfia támogatja. A projekt részét képezi a 4-4 elemből álló úgynevezett térképvázlat, mely az egzisztenciális, szakmai és fizikai útonlét metaforája.
mestermunka konzulens
Nagy István
mestermunka opponens
Szabó Károly
szakdolgozat

A jelenkori ember viszonya az otthon fogalmához

"Hol lehet az ember otthona, ha egyszerre több helyen is lakik? Mi jelenti az emberek számára az otthont? Mit jelent számomra az otthon? Lehet-e egyszerre több otthonom is? Hazatérhetünk-e anélkül, hogy elmentünk volna? Mi határozza meg, hogy mennyire érzem otthon magam és mennyire idegenkedek egy helytől? Hogyan jön létre ez a kötődés, amit otthonaim iránt érzek, illetve mi miatt nem alakul ki egyes helyekkel kapcsolatban? Hogy tudok alkalmazkodni egy helyhez, ha folyamatosan úton vagyok és a fejemben már a következő utazást tervezem? Kutatásomban kísérletet tettem környezetpszichológiai szempontból megvizsgálni a tereket, meghatározni a helyeket, nem-helyeket, az otthon fogalmát. Dolgozatom célja az otthon és otthontalanság érzésének okát boncolgatni, illetve az otthonteremtés folyamatát feltárni akár saját, akár interjúalanyaim tapasztalatai által."
szakdolgozati konzulens
Kapitány Gábor
szakdolgozati opponens
Hosszu Erzsébet